Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na predaj a postup predaja vstupeniek na kultúrne podujatia realizované Mestom Banská Štiavnica.

II.

Vstupenky

 1. Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je zakúpená, a zároveň vytlačená v pokladniach prevádzky prevádzkovaných Prevádzkovateľom, a to kina Akademik alebo Kultúrneho centra (ďalej len „Prevádzok“).
 2. mailTicket“ je vstupenka zakúpená prostredníctvom internetovej stránky www.banskastiavnica.sk/kino aleboo www.banskastiavnica.sk/kultura a jej podstránok pre jednotlivé Prevádzky, a to: s unikátnym čiarovým kódom, vytlačená Zákazníkom, alebo vstupenka vo formáte PDF s unikátnym čiarovým kódom predložená Zákazníkom uvádzačovi pred vstupom do Prevádzky prostredníctvom prenosného elektronického zariadenia (mobilným telefónom, tabletom a pod.). Vstupenka s unikátnym čiarovým kódom je súčasťou potvrdzujúceho e-mailu, ktorý bude doručený Zákazníkovi vždy po objednaní a úhrade vstupenky cez internetovú stránku, z ktorej vykonal objednávku. Čiarovým kódom sa Zákazník preukáže pred vstupom do sály alebo na konkrétne predstavenie. Možno ho naskenovať z mobilného zariadenia alebo predložiť vo vytlačenej forme. Kód musí byť čitateľný a nepoškodený. Zákazník preberá zodpovednosť za nešírenie vstupenky, aby tak zabránil jej prípadnému zneužitiu.
 3. Podujatie je kultúrna aktivita, ktorú pripravuje Organizátor. Kultúrne podujatie je spravidla kino podujatie, divadelné podujatie, koncert, festival alebo iná kultúrna aktivita, pripravovaná pre verejnosť.
 4. Organizátor (podujatia) je Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, IČO: 00320501. Na organizáciu podujatia využíva organizátor vlastných zamestnancov a externých spolupracovníkov a spoločnosti.
 5. Vstupenky sú podľa predpisov oslobodené od DPH. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.
 6. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na podujatie, ktorého sa vstupenka týka.
 7. Kúpou vstupenky zákazník berie na vedomie a akceptuje, že:
 8. V prípade nedodržania, porušenia alebo v prípade podozrenia na porušenie akejkoľvek z podmienok stanovených týmito VOP, najmä, no nielen, podľa bodu 4 tohto článku VOP alebo v prípade rušenia alebo podozrenia na rušenie priebehu podujatia alebo iných návštevníkov, ako aj v prípade dôvodnej obavy ohrozenia zdravia alebo života osoby – zákazníka alebo iných osôb, ako aj v prípade ohrozenia majetku Organizátora alebo iných osôb, je oprávnený príslušný zamestnanec o osoba poverená zo strany Organizátora nedovoliť alebo zamedziť prístup zákazníka alebo návštevníka na miesto konania podujatia, alebo zákazníka/návštevníka z podujatia a/alebo z priestorov konania podujatia vyviesť, a to pred, ako aj počas trvania podujatia. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním zákazníka vznikla. V prípade, že dôjde k vyvedeniu alebo odopretiu prístupu zákazníka na podujatie z dôvodov porušenia VOP, nemá zákazník nárok na náhradu zakúpenej vstupenky, ako ani na inú náhradu. Organizátor si vyhradzuje právo rovnako nepovoliť prístup do budovy alebo priestorov konania podujatia, ako aj na podujatie v prípade, že ide o zákazníka alebo návštevníka, ktorý v minulosti, a to počas obdobia jedného kalendárneho roka pred nepovolením prístupu zo strany organizátora, preukázateľne porušil VOP, pričom v takomto prípade organizátor vráti cenu vstupenky zákazníkovi, ktorého nevpustil na podujatie v prípade, že si zákazník takúto vstupenku už zakúpil, pričom na inú náhradu zákazník nemá nárok.
 9. Kupujúci je povinný pred, počas a po skončení podujatia dodržiavať všetky aktuálne pokyny vydané štátnou a samosprávnou autoritou, ako napr. Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva, Krízový štáb a pod. a nesie zodpovednosť za dodržanie týchto opatrení a prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku zanedbania jeho povinností prevádzkovateľovi (napr. nosenie rúška a pod.). V prípade, že kupujúci počas konania podujatia tieto pravidlá nedodrží, je Organizátor oprávnený vyhostiť ho z podujatia bez náhrady vstupného a iných nákladov spojených s jeho účasťou na podujatí.
 10. Predávajúci je povinný rešpektovať nariadenia všetky aktuálne pokyny vydané štátnou a samosprávnou autoritou, ako napr. Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva, Krízový štáb a pod. a  na viditeľnom mieste zverejniť všetky usmernenia, vedúce k ochrane zdravia účastníkov podujatia, ako aj zabezpečiť úkony na ochranu zdravia v zmysle aktuálnych nariadení štátu a samosprávy.
 11. Organizátor si vyhradzuje právo na využitie a manipuláciu kapacity hľadiska pre svoje potreby, pre potreby obchodného a iného charakteru, ako aj v dôsledku nariadení štátnych a samosprávnych autorít.
  1. vstup do hľadiska po začiatku podujatia je zakázaný v prípade, že je na propagačných materiáloch uvedené inak, alebo nejde o podujatie s dĺžkou viac ako tri hodiny; z tohto dôvodu sa odporúča prísť na podujatie s dostatočným predstihom,
  2. vstup do hľadiska je zakázaný osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve,
  3. počas podujatia je zakázané používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov, s výnimkou podujatí realizovaných v exteriéri,
  4. na miesto podujatia je zakázané vnášať vlastné jedlo a nápoje; v prípade divadelných predstavení je akákoľvek konzumácia počas podujatia zakázaná úplne
  5. fotografovanie a výroba audio- a videozáznamu podujatí alebo jeho časti sú prísne zakázané
  6. je zakázané rušiť podujatie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii podujatia, ako aj rušiť iných návštevníkov pred predstavením alebo počas podujatia v priestoroch konania podujatia, najmä, no nielen hlasným rušením podujatia, zvonením mobilného telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka pred predstavením alebo počas podujatia,
  7. vstup na podujatie je zakázaný zákazníkovi v stave (najmä, no nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť podujatie alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť podujatie, jeho priebeh alebo iných zákazníkov v neprimeranom rozsahu,
  8. vstup na podujatie je zakázaný zákazníkovi v prípade, že existuje dôvodná obava, že podujatie alebo prítomnosť zákazníka na predstavení môže mať vplyv na zdravie alebo život zákazníka alebo iných osôb,
  9. je zakázané správanie zákazníkov a návštevníkov v rozpore s dobrými mravmi a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj správanie, ktoré zasahuje alebo je dôvodná obava, že by mohlo zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov, ako aj cti a dôstojnosti iných zákazníkov alebo návštevníkov, zamestnancov organizátora, účinkujúcich umelcov, ako aj iných osôb,

III.

Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek

 1. Vstupenky na podujatia Organizátora možno kúpiť osobne v pokladni pred konaním podujatia.
 2. Vstupenky na vybrané podujatie Organizátora je možné zakúpiť aj prostredníctvom internetu (online), a to na stránkach Organizátora www.banskastiavnica.sk/kino, www.banskastiavnica.sk/kultura. Nákup vstupeniek online prostredníctvom stránok organizátora sa riadi podmienkami uvedenými v Článku IV. týchto VOP.
 3. Lístky na vybrané podujatia je možné zakúpiť aj prostredníctvom Informačného centra, Nám. sv. Trojice, Banská Štiavnica, prípadne iných partnerov daného podujatia (tzv. ticketingové portály a pod.), sprostredkujúcich predaj vstupeniek.
 4. Vstupenky na vybrané podujatia je možné rezervovať. V prípade rezervácie je zákazník e-mailovou formou upozornený na čas, v ktorom rezervácia exspiruje. Exspiráciou zaniká nárok návštevníka na rezervovanú vstupenku.
 5. Vstupenky je možné rezervovať výhradne elektronicky na stránkach banskastiavnica.sk/kino alebo banskastiavnica.sk/kultura.
 6. Bezprostredne po zakúpení vstupenky pri pokladniciach je zákazník povinný prekontrolovať správnosť údajov, neskoršie reklamácie nebudú uznané.
 7. V pokladniciach Organizátora je možná len platba hotovosťou.
 8. Vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (termín podujatia). Platnosť vstupenky končí odohratím podujatia, na ktoré bola zakúpená (okrem prípadu, že dôjde k zrušeniu, alebo zmene podujatia). Akékoľvek upravovanie, kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestnoprávne následky.
 9. Zákazník berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí, že ním zadané kontaktné údaje môžu byť zaznamenané v systéme za účelom neskoršieho kontaktovania prevádzkovateľom pre marketingové účely Organizátora. Súčasne berie na vedomie a súhlasí, že v prípade opakovanej neprebratej a neodvolanej rezervácie, mu môže byť budúca rezervácia zablokovaná. Rezerváciu je možné odvolať osobne alebo telefonicky v pokladni kina.

 IV.
Nákup vstupeniek cez internet

 1. Obchodné podmienky pre nákup vstupeniek cez internet (ďalej len „Obchodné podmienky“), definované v tomto článku VOP, platia pri nákupe vstupeniek na filmové, kultúrne a spoločenské alebo aj iné predstavenie prevádzkované spoločnosťou Mesto Banská Štiavnica (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to len pri nákupe vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.banskastiavnica.sk/kultura alebo www.banskastiavnica.sk/kino. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a kupujúceho (ďalej len „Zákazník“).
 2. Prevádzkovateľ rezervačného a nákupného systému je spoločnosť Ticketware SE, so sídlom Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034, e-mailový kontakt podpora@ticketware.sk, prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, konkrétne platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje spoločnosť Besteron a.s. (ďalej len “Besteron”), sídlo Teslova 20, 821 02 Bratislava, IČO: 47866233, DIČ: 2024127963. Spoločnosť Ticketware SE zabezpečuje predaj a vyúčtovanie platieb. Spoločnosť Ticketware SE rieši reklamácie platiteľov kartou v zastúpení za svojich klientov (3.strana)
 3. Besteron poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Prípadné reklamácie a otázky o platobných transakciách môže Platiteľ smerovať priamo na Besteron prostredníctvom telefonickej linky 02/33 52 76 75 (po-pia 08 - 16h, víkendy a sviatky 08 - 20h) alebo pomocou e-mailovej podpory na adrese helpdesk@besteron.sk, či písomne na adresu sídla.
 4. Po potvrdení objednávky má Platiteľ možnosť využiť službu bankového prevodu, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Platiteľ prostredníctvom internet bankingu odošle Platbu. Predávajúci expeduje vstupenky ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade od Besteronu.
 5. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadáva Platiteľ do systému internetového bankovníctva sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcií, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.
 6. Používateľ nesmie využívať Rezervačný a nákupný systém spôsobom, ktorý by mohol znížiť jeho hodnotu a/alebo poškodiť, upraviť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu časti a/alebo celku Rezervačného a nákupného systému, či infraštruktúry Poskytovateľa zahŕňajúcej akékoľvek pasívne a/alebo aktívne prvky infraštruktúry a/alebo sieťové zariadenia, či servery. Používatel nesmie zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť akúkoľvek časť Rezervačného a nákupného systému, alebo sa len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Rezervačného a nákupného systému. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku čoho tieto osoby neoprávnene získajú prístup k osobným údajom používateľa a/alebo k jeho používateľskému účtu a/alebo k príslušnej databáze poskytovateľa tieto údaje použijú, využijú, zneužijú alebo sprístupnia tieto údaje tretím osobám. Akékoľvek vyššie uvedené činnosti môžu byť trestné.
 7. „Orgán dohľadu“ je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika (www.soi.sk).
 8. Zákazník súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. V prípade potreby môže Zákazník kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom e- mailu kultura@banskastiavnica.sk
 9. Zákazník si môže zakúpiť elektronickú vstupenku (dalej len mailTicket) na konkrétne predstavenie prostredníctvom našej internetovej stránky www.banskastiavnica.sk/kino, resp. www.banskastiavnica.sk/kultura po výbere mesta, filmu a času s presmerovaním na internetovú stránku system.cinemaware.eu a zaplatiť za mailTicket cenu vstupenky, podľa vytvorenej objednávky prostredníctvom služby Besteron.
 10. mailTicket je možné zakúpiť najneskôr 30 minút pred začiatkom požadovaného predstavenia uvedeného v programe kina. Neskôr si Zákazník môže kúpiť v pokladni kina iba Vstupenky na neobsadené miesta.
 11. Po výbere a označení konkrétneho predstavenia Zákazník označí počet dospelých a počet zľavnených mailTicketov, zvolí miesto a druh (obyčajný, Deti, študenti, seniori, ZŤP) a sedadlo vstupenky, Zákazník pokračuje ku kroku zaplatiť online. Zákazníkovi sa zároveň zobrazí celková kúpna cena mailTicket, ktorú je po potvrdení Objednávky v kroku „ZAPLATIŤ ONLINE” (s povinnosťou platby) povinný uhradiť. Uvedená kúpna cena je aktuálnou cenou pre objednané mailTicket a je cenou konečnou, t.j. vrátane DPH a prípadných poskytnutých zliav. Zákazník vyjadrí súhlas s obchodnými podmienkami.
 12. Po potvrdení objednávky mailTicket v kroku „ZAPLATIŤ ONLINE“ je Zákazník presmerovaný do zabezpečenej platobnej brány Besteron, prostredníctvom ktorej vykoná úhradu. Úhradu je potrebné vykonať v časovom limite do 15 minút, ktorý sa odpočítava od okamihu začatia procesu platby presmerovaním na platobnú bránu. Po vypršaní časového limitu 15 minút nebude začatá objednávka dokončená.
 13. Po uskutočnení úspešnej platby prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány Besteron v časovom limite 15 minút bude Zákazník opäť presmerovaný na internetovú stránku system.cinemaware.eu pre vygenerovanie a zobrazenie mailTicket. Objednávka bude úspešne dokončená len v prípade, ak Zákazník vyčká na presmerovanie na internetové stránky system.cinemaware.eu a zobrazí sa mui jeho mailTicket na obrazovke. Následne mu  bude doručený mailTicket na správne zadaný a funkčný email. V prípade, ak Zákazník nevyčká na presmerovanie a nezadal správny a funkčný email pre doručenie mailTicket, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedokončenie objednávky a Zákazník si musí uplatniť reklamáciu realizovanej úhrady v banke.
 14. Po realizovaní úhrady kúpnej ceny mailTicket a úspešnom dokončení objednávky bude Zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail na ním zadanú platnú a funkčnú e- mailovú adresu, ktorý obsahuje unikátny čiarový kód a variabilný symbol a platný mailTicket vo formáte PDF oprávňujúci na vstup do sály (slúži ako vstupenka). Pre daňové účely, slúži mailTicket ako daňový doklad.
 15. Platba je zrealizovaná iba vtedy, ak Zákazník dostane od Prevádzkovateľa potvrdenie o zaplatení podľa predchádzajúceho bodu správou na e - mailovú adresu zadanú v objednávke.
 16. Unikátny čiarový kód v mailTicket je platný iba raz, tzn. že pri akomkoľvek ďalšom predložení čiarového kódu sa na takto predložený mailTicket nebude prihliadať a na jeho základe nebude povolený vstup do kinosály, a to bez ohľadu na to, kto vyššie uvedený mailTicket predloží.
 17. Pokiaľ Organizátor umožňuje zakúpiť na podujatie mailTicket so zľavneným vstupným, zákazník je povinný pri uplatňovaní nároku na poskytnutie zľavneného vstupného preukázať oprávnenosť nároku na zľavnený mailTicket pred vstupom do kinosály predložením platného dokladu, ktorá oprávňuje držiteľa k zľave. Kumulácia jednotlivých zliav nie je možná. V prípade, že Zákazník nepreukáže nárok na zľavnený mailTicket, bude mailTicket považovaný za neplatný, nepovolí sa vstup do kinosály a nevznikne nárok na vrátenie zaplatenej ceny mailTicket. Prevádzkovateľ poskytuje možnosť doplatenia rozdielu v cene zo zľavnenej vstupenky na cenu za dospelého, čo môže urobiť zákazník v pokladni kina. Zľavneným vstupným sa na účely týchto Obchodných podmienok považuje iba vstupné podľa platného cenníka.
 18. Predaj mailTicketov na filmové a iné predstavenie sa považuje za zmluvu súvisiacu s poskytovaním služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, podľa ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote a z toho dôvodu Zákazník nemôže, v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odstúpiť od zmluvy.
 19. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytovanej služby, prípadne predávaného tovaru podľa ustanovení príslušných právnych predpisov, najmä ustanovenia § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 20. Reklamovať poskytnutú službu, t.j. predstavenie, na ktoré bol mailTicket zakúpený, je možné za podmienok stanovených reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, ktorý sa nachádza na internetovej stránke Prevádzkovateľa a v priestoroch prevádzky.
 21. Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 22. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke Prevádzkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať Prevádzkovateľa o každej zmene svojich osobných údajov. Zákazník potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne. Zákazník pri odoslaní objednávky potvrdí, že v súlade so zákonom mu bolo poskytnuté poučenie týkajúce sa ochrany osobných údajov, a to aktivovaním príslušnej funkcie na webovej stránke Prevádzkovateľa.
 23. Pokiaľ Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom emailu na kultura@banskastiavnica.sk). Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Orgán dohľadu - Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa:www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.economy.gov.sk).
 24. Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránkeec.europa.eu/consumers/odr/.

V.

Zľavy zo vstupeniek

 1. Zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané podujatia výlučne osobne v pokladniciach Organizátora, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie a na uvedené podujatie sa zľava poskytuje.
 2. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný preukázať sa pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom, prípadne ak nie je z predloženého dokladu zrejmé, že ide o osobu oprávnenú na zľavu, aj kombináciou dokladov (napr. potvrdenie o návšteve školy spolu s občianskym preukazom a pod.). Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka predaná. Predloženie príslušných dokladov pre uplatnenie zľavy je dobrovoľné a zahŕňa súhlas dotknutej osoby s predložením takéhoto dokladu a slúži výlučne na preukázanie nároku na uplatnenie zľavy. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto dokladov:
  1. študentský/školský preukaz,
  2. žiacka knižka,
  3. zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenka),
  4. potvrdenie o návšteve školy,
  5. karta Euro<26, ISIC, ITIC,
  6. preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,
  7. na uplatnenie zľavy pre dôchodcov od 62 rokov je potrebné sa preukázať dokladom preukazujúcim vek alebo status konkrétnej osoby, ktorej vstupenka so zľavou má byť vydaná a ktorá si zľavu uplatňuje s fotografiou predmetnej osoby, napr. platný občiansky preukaz, zľavnený predplatený cestovný lístok u ostatných dôchodcov (poberateľov predčasného starobného dôchodku) je potrebné sa preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku,
  8. zľavová karta Štiavnica plus
 3. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na podujatia so zvýhodneným vstupným, ak nie je ustanovené inak.

 

VI.

Zrušenie, zmena podujatia, výmena vstupeniek

 1. V prípade zmeny podujatia zo strany Organizátor má zákazník možnosť navštíviť náhradné podujatie, ktoré mu Organizátor môže ponúknuť. V prípade akceptácie zmeny zákazníkom sú zakúpené vstupenky platné na náhradné podujatie. Ak zákazník v prípade zmeny podujatia navštívi náhradné podujatie, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 2. Ak v prípade zmeny podujatia podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zákazník nesúhlasí s titulom náhradného podujatia a možnosť návštevy náhradného podujatia nevyužije, má právo vrátiť nepoužité vstupenky, pričom zaplatená/uhradená cena za predmetnú vstupenku mu bude refundovaná v plnej výške, v akej boli zakúpené, alebo požiadať o vystavenie voucheru vo výške predmetnej vstupenky, ktorý bude môcť využiť do konca príslušného kalendárneho roka na iné podujatie Organizátora. Na tento účel je nutné predložiť v pokladnici neporušené vstupenky ako doklad na refundáciu.
 3. O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, resp. zmeny podujatia je potrebné požiadať osobne v pokladniciach od momentu oznámenia zmeny do 15 pracovných dní po plánovanom termíne podujatia. Prípadne je možné požiadať písomne e-mailom na adrese kultura@banskastiavnica.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované neoznačené vstupenky na refundáciu. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch možno požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese kultura@banskastiavnica.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované neoznačené vstupenky na refundáciu. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia podujatia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 4. O zrušení a zmene programu informuje Organizátor prostredníctvom svojej webovej stránky, prípadne sociálnych sietí a oznamom v pokladniciach.
 5. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.
 6. Zakúpené vstupenky na podujatie nie je možné vrátiť ani vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu (okrem náhrady v prípade, že dôjde k zrušeniu podujatia zo strany Organizátora).
 7. V prípade straty vstupenky Organizátor neposkytuje náhradnú vstupenku.

 

 VII.

Obmedzenie vstupu z dôvodu vekového obmedzenia

 1. Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby. U filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.
 2. Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky platia pre Zákazníka v rozsahu a znení uvedenom na internetových stránkach Prevádzkovateľa v deň zakúpenia vstupenky alebo elektronickej vstupenky mailTicket Zákazníkom.
 2. Zakúpením vstupenky v pokladni alebo aktivovaním príslušnej funkcie pred zakúpením mailTicket kupujúci potvrdí, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, súhlasí s nimi a je nimi viazaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v zákonnom rozsahu meniť tieto Obchodné podmienky, prípadne ich časť.
 3. Akékoľvek zmeny týchto Obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v aktualizovanom znení.
 4. Na vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa aplikujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Banskej Štiavnici, 23.2. 2024

 ---------------------------------------

Mgr. Nadežda Babiaková

Primátorka

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás nasledujúce údaje:

Údaje pri kúpe alebo rezervácii vstupenky

Pri kúpe alebo rezervácii vstupenky, či už online, telefonicky alebo osobne od Vás potrebujeme Vaše kontaktné údaje, t.j. meno, priezvisko, telefónne číslo a email, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku a zaslať Vám Vaše vstupenky prostredníctvom emailu, prípadne SMS správy.

Platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje spoločnosť Besteron, a.s. V prípade platby bankovým prevodom budete presmerovaní na internetové bankovníctvo Vašej banky. Citlivé údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcií, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi. Platby vyúčtováva a zasiela spoločnosť TWR PLAY s.r.o., ktorá rieši tiež Vaše reklamácie platiteľov kartou v zastúpení za svojich klientov (3.strana).

Vaše kontaktné údaje a údaje o Vašich objednávkach a rezerváciách spracúva tiež oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Ticketware, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, ak Vám neboli zakúpené vstupenky doručené:

e-mail: podpora@cinemaware.eu

V prípade, ak máte problém s platbou za vstupenky obráťte sa prosím na spoločnosť Besteron: helpdesk@besteron.sk02/33 52 76 75

Registrácia do vernostnej zóny

V prípade, ak sa rozhodnete registrovať sa do vernostnej zóny a vytvoriť si v nej konto, zbierame Vaše meno, priezvisko, email, telefónne číslo, dátum narodenia a mesto, v ktorom bývate. A to aby sme vedeli s Vami komunikovať, viesť Vám vaše konto do vernostnej zóny a poskytovať Vám jej výhody.

Newsletter

V prípade, ak ste nám udelili súhlas, spracúvame Vaše kontaktné údaje za účelom zasielania Vám nášho newslettru o novinkách a pripravovaných akciách a špeciálnych ponukách.

Údaje získané pri používaní našej webstránky

Získavame tiež údaje o tom, ako používate našu webstránku, kedy ju navštevujete, čo vyhľadávate, ako sa na stránke pohybujete. Tieto údaje uchovávame a používame na na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. Informácie o pohybe na našej stránke využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, či vedia vždy ľahko nájsť, to, čo hľadajú, prípadne čo máme zmeniť aby bola pre používateľov užívateľsky príjemnejšia.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje, používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcova a audítori.

Právne základy

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

Plnenie zmluvy á predzmluvných vzťahov – v prípade kúpy alebo rezervácie vstupeniek a zriadenia konta vernostnej zóny.

Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zo zasielania komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách sa môžete odhlásiť TU , prípadne kliknutím na príslušný odkaz, ktorý sa nachádza v každom newslettri.

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávajú rozhodnutia.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

Tretie strany

Ticketware SE

Prevádzkovateľ rezervačného a nákupného systému

Hlavná 23, 917 01 Trnava

IČO: 48 298 034

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Po, vl. č. 10376/T

Besterton, a.s.

Poskytovateľ platobných služieb

Teslova 20, 821 02 Bratislava,

 IČO: 47866233

 Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6004/B

TWR PLAY s.r.o.

Poskytovateľ vyúčtovania a zasielania platieb

Hlavná 23, 917 01 Trnava

IČO: 47 445 190

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 41256/T

 

Cookies

Web používa cookies.

 

Ako Vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránených databázach na serveri spoločnosti Ticketware, kde sú pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.  

 

Ako dlho údaje uchovávame

V prípade kúpy a rezervácie vstupeniek, likvidujeme Vaše osobné údaje 30 dní po konaní podujatia, na ktoré ste si vstupenky kúpili. V prípade, ak si zriadite konto do vernostnej zóny, osobné údaje, ktoré súvisia s Vašim kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre Vás konto prevádzkovať. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme Vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Avšak nie vždy keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania musí nevyhnutne prísť k vymazaniu Vašich osobných údajov nakoľko tieto môžeme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú vaše práva

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať. Ak si chcete Vaše práva uplatniť prosím, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese. V prípade, ak si želáte Vaše osobné údaje vymazať, kliknite sem

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

V prípade, ak máte za to, že spracúvame o Vás nesprávne osobné údaje, máte právo nás požiadať o ich opravu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: údaje a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, b) odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, c) Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe legitímneho záujmu našej spoločnosti a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda  vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v prípade, ak máte za to, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje alebo vaše osobné údaje spracúvame nezákonným spôsobom.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu  vrátane namietania proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/node/148  

O nás a kontakt  

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:

Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica

IČO: 320 501

E-mail: kultura@banskastiavnica.sk

webstránka: www.banskastiavnica.sk/kultura