Registrácia

1. Trhy organizované oddelením kultúry, športu a mediálnej komunikácie - Štiavnický živý šach  a Nezabudnutá remeslá.

Registrácia na podujatia pre rok 2023 UKONČENÁ!

Uzávierka žiadostí o účasť na trhoch bude dňa  22.5. 2023 (Štiavnický živý šach) a 1.6. 2023 (Nezabudnuté remeslá).

O prijatí / neprijatí na trhy Vás budeme informovať

ZVEREJNENÍM ZOZNAMU PRIJATÝCH NA TEJTO STRÁNKE do 19.6. 2023.

 

Upozornenie: 

Ak máte záujem o účasť na trhoch počas Salamandrových dní, pre bližšie informácie kontaktujte Mgr. Andreu Benediktyovú, tel. 045 694 96 54.

 

UPDATE 9.6. 2023

UPDATE 12.7. 2023

 


 

 Termíny remeselníckych trhov v roku 2023:

 • Štiavnický živý šach: 1. júl 2023
 • Nezabudnuté remeslá: 5. august 2023

 

1. UPOZORNENIA PRE ROK 2023:

a. Zoznam prijatých účastníkov trhov bude zverejnený na tejto stránke v termíne do 19.6. 2023. Na rozdiel od minulosti nebudeme kontaktovať predajcov e-mailom, je preto potrebné v uvedenom termíne vykonať kontrolu stránky, kde budú zverejnené aj ďalšie pokyny.

b. Termín doručenia žiadostí do 22.5. 2023 (Štiavnický živý šach), resp. 1.6. 2023 (Nezabudnuté remeslá).

c. Žiadosti príjímame VÝLUČNE v tlačenej podobe (nie e-mailom). Odporúčame zasielať všetky doklady doporučenou poštou.

d. Žiadosti zaslané v inej, ako tlačenej podobe, doručené po termíne ukončenia registrácie alebo akékoľvek žiadosti doručené pred začiatkom registrácie (17.2. 2023) nebudú brané do úvahy.

e. Ďalšia komunikácia, ako napr. žiadosti o doplnenie a pod. bude prebiehať e-mailom. Uvedenie e-mailovej adresy do každej žiadosti je preto POVINNÉ a NEVYHNUTNÉ. Neuvedenie e-mailovej adresy môže byť dôvodom na vylúčenie z trhov.

f. V prípade, že počet prihlásených prekročí kapacitu stanovenú organizátorom, budú uprednostnení tí predajcovia, ktorí okrem kvalitatívnych predpokladov budú ponúkať ukážku remesla, resp. tvorby naživo počas podujatia. Ak teda budete predvádzať prácu / umenie počas jarmoku, odporúčame to uviesť v registračnom formulári. Uvedenie tejto činnosti v registrácii budeme považovať za záväzné a bude kontrolované počas akcie.

2. REGISTRÁCIA

Stiahnite si formulár žiadosti o povolenia na predaj a pozorne ho vyplňte, vytlačte a podpíšte. Akceptované budú len formuláre, ktoré budú kompletne vyplnené a doručené do 1.6. 2023 (spolu s ďalšími nižšie uvedenými potvrdeniami) na adresu uvedenú v záhlaví žiadosti. Formuláre doručené po uvedenom termíne nemusia byť akceptované. Žiadosti s poštovou pečiatkou 1.6. 2023 alebo skôr BUDÚ akceptované v rámci procesu administrácie.

Pri vypĺňaní môžete v položke Iné požiadavky uviesť aj požiadavky na služby, ktoré poskytujeme za úhradu, a to:

 • prenájom stánku od organizátora (10 € / deň)
 • pripojenie k elektrike (5 € / pre svietenie a menší odber remeselníkov (230 V), 20 € / občerstvenie a remeselníci - vyšší odber (380 V) 
 • viac o poplatkoch nájdete tu

Stánky a elektrické prípojky sú k dispozícii pre obmedzený počet účastníkov, pričom právo výberu má organizátor podujatia s prihliadnutím na sortiment tovaru, pestrosť predaja a prípadné skúsenosti s predajcom (včasnosť úhrady poplatkov, počet neodôvodnených neúčastí a pod.)

3.POTREBNÉ DOKLADY - podnikateľské subjekty (živnostníci, obchodné spoločnosti)

 • žiadosť o povolenie na predaj, t.j. vyplnený formulár podľa bodu 2
 • .jeden z nasledovných dokumentov:
  • fotokópiu  dokumentu,  ktorým  daňový  úrad  podnikateľovi  zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; alebo                                                                                                 
  • fotokópiu  identifikačného  balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa,  na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom  predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach; alebo
  • fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD); alebo
  • čestné  vyhlásenie  žiadateľa  s  uvedením  ustanovení  osobitného  predpisu  (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní  elektronickej  registračnej  pokladnice  a  o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov), že nie je povinný  na predaj výrobkov a  poskytovanie  služieb  používať  elektronickú  registračnú  pokladnicu  alebo  virtuálnu registračnú pokladnicu.
 • pri predaji potravín, byliniek a pod. kópiu rozhodnutia orgánu hygieny
 • pri predaji potravín stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (tan, kde to požaduje platná Vyhláška)

Pozn: Podčiarknutý text obsahuje dokumenty na stiahnutie.

4. POTREBNÉ DOKLADY - nepodnikateľské subjekty

 • žiadosť o povolenie na predaj, t.j. vyplnený formulár podľa bodu 2

Podľa predmetu predaja vyplňte vhodný formulár / formuláre:

Vo zvláštnych prípadoch, spĺňajúcich nižšie uvedené podmienky aj:

 • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov (napr. stanovisko orgánu hygieny).

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Pozn: Podčiarknutý text obsahuje dokumenty na stiahnutie

5. KONTROLA A ZASLANIE

Na čo si dať pozor:

 1. Dbajte na to, aby všetky formuláre boli kompletne vyplnené - meno priezvisko, adresa aj s PSČ, rodné číslo alebo DIČ (ak máte) - chýbajúce údaje môžu byť dôvodom na vyradenie
 2. Uveďte všetky požadované kontaktné údaje: telefón, e-mail
 3. Pri prílohách je nevyhnutné, aby čestné vyhlásenia boli vlastnoručne podpísané originály - nezabudnite si ich preto skontrolovať a podpísať

Ak ste:

 • Vyplnili  formulár
 • Pripravili všetky dokumenty a tlačivá podľa bodu 3. (podnikatelia), resp. 4. (nepodnikatelia)
 • Skontrolovali si všetky dokumenty podľa vyššie uvedených bodov

môžete považovať svoju žiadosť za kompletnú. Takto pripravené dokumenty a tlačivá zašlite doporučenie poštou na adresu:

Mestský úrad
Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie
Zuzana Patkošová
Radničné nám. 1
969 24 Banská Štiavnica

Na obálku uveďte:
"Žiadosť o predajné miesto"

Dôležité upozornenie:

Za prijatú žiadosť je považovaná tá, ktorá je doručená v tlačenej podobe (nie e-mailovej) a obsahuje všetky povinné prílohy. Žiadosť zaslaná inou formou, prípadne nekompletná žiadosť nebude akceptovaná. Rovnako nebudú akceptované žiadosti doručené, resp. s poštovou pečiatkou, po termíne uzávierky prihlášok na remeselné trhy.

6. ĎALŠIA KOMUNIKÁCIA

Ďalšia komunikácia bude prebiehať takmer výlučne e-mailovou formou. Dbajte preto prosíme na to, aby ste údaje v registračnom formulári vyplnili precízne a presne. Rovnako Vás prosíme o priebežnú kontrolu Vašej e-mailovej schránky, prípadne spamového koša. Berte prosím do úvahy, že výber predajcov prebieha selekciou a nie je možné prijať každého záujemcu o predaj.

 7. ZÁVEREČNÉ UPOZORNENIE

V prípade, že žiadateľ nezašle všetky požadované horeuvedené dokumenty, nebude zaradený do remeselných trhov!

Účastníci remeselných trhov počas podujatí Štiavnický živý šach a Nezabudnuté remeslá majú svojim pôsobením dopĺňať charakter podujatia. Zaslanie žiadosti nie je možné považovať za automatické zaradenie do trhov. Na trhoch budú uprednostnení účastníci s dobovými stánkami a oblečením, vlastnými výrobkami remeselného alebo hand - made charakteru a s predvádzaním remesla. Trhy nie sú vhodné pre predaj spotrebného tovaru, súčasných hračiek, textilu a pod.

Účastníci sú v deň konania povinní rešpektovať pokyny organizátorov, vrátane ich fyzického umiestnenia na jarmoku. Nerešpektovanie týchto pokynov môže viesť k vylúčeniu z podujatia bez vrátenia uhradených poplatkov. Účastník svojou prihláškou vyjadruje súhlas s týmto pravidlom.

V prípade, že sa trhov nezúčastníte napriek platnej prihláške bez objektívneho zdôvodnenia a ospravedlnenia pred podujatím (za ktoré sa nepovažuje účasť na inej akcii), môže dôjsť pri Vašich ďalších prihláškach k uprednostneniu tých predajcov, ktorí sa podujatí v Banskej Štiavnici zúčastňujú, prípadne pri najbližšej účasti na našich podujatiach budeme od Vás žiadať úhradu poplatku za požadované miesto (aj spätne). V prípade, že dodatočná úhrada vyplývajúca zo záväznej prihlášky nebude vykonaná, nebude Vám pridelené predajné miesto.

Kalendár podujatí

december nov jan

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.