Prenájmy

Prenájmy

Budova Kultúrneho centra je k dispozícii aj pre krátkodobé prenájmy s rozličným zameraním. Prenájmy sa neposkytujú aktivitám, ktorých charakter alebo cieľ vedie k porušeniam zákonov SR. Prenájmy sa neposkytujú ani reklamno - predajným akciám.

Cenník nájmov:

Upozornenie:

Cenník stanovuje základné sadzby, ktoré môžu byť upravené podľa náročnosti akcie o doplnkové služby. Pre presnejšiu kalkuláciu nás kontaktute na petrik@banskastiavnica.sk a do e-mailu uveďte čo najviac podrobností o vami plánovanej akcii, a to najmä:

 • termín akcie
 • presný čas začiatku a ukončenia akcie (za čas začiatku a čas ukončenia sa považuje čas sprístupnenia objektu a jeho uzavretia, t.j. je potrebné do neho zarátať aj napr. príchod techniky)
 • očakávaný počet osôb na podujatí
 • požiadavky na zvukovú alebo svetelnú aparatúru
 • požiadavky na iné služby (uvádzanie a pod.)

Priestor je štandardne nastavený na kapacitu 18 x 18 miest a v prípade záujmu o iné usporiadanie priestoru môže byť táto požiadavka spoplatnená.

Popis miestností:

Hlavná sála
Hlavná sála je využívané pre kultúrne a spoločenské podujatia. Kapacita sály je 324 miest na sedenie na ploche cca. 280 m2. K dispozícii je pódium s rozmerom 7,5 m x 6 m. K sále prislúcha aj zodpovedajúci počet WC.

Okrem variabilného sedenia je pre organizátorov k dispozícii aj 50 ks stolov (za poplatok).

Stoličky, ktoré sú k dispozícii sú konferenčné stoličky vyššieho štandardu s netradičnou bordovo - šampusovou farebnou kombináciou (300 ks).

V miestnosti sa nachádzajú elektrické prípojky:

 • 380V 32A 2x 4-kolík
 • 380V 16A 1x 4-kolík
 • 230V 16A 4x

Pozn.: Tieto elektrické obvody sú dokopy istené trojfázovým ističom s vypínacou charakteristikou C a prúdobou hodnotou 20   a bez zaradenie prúdového chrániča.

 • 230V 16A 4x

Pozn.: Tieto elektrické obvody sú istené samostatne, každá zásuvka jednofázovým ističom s vypínacou charekteristikou B a prúdobou hodnotou 16 A bez zaradednia prúdového chrániča.

Celkový odoberaný prúd nesmie prekročiť hodnotu 25A na každú fázu samostatne!

Upozornenie: K cene nájmu sa pripočítavajú aj ďalšie služby v závislosti od náročnosti a rozsahu akcie, ako aj jej charakteru. Cenovú kalkuláciu priamo pre vaše podujatie vám dodáme po upresnení požiadavky.

 Pre technikov:

Seminárna miestnosť č. 2 (Kaplnka)
Nachádza sa na druhom nadzemnom podlaží budovy. Z kapacitných dôvodov (20 miest) je vhodná skôr pre menšie podujatia, školenia, pracovné porady a pod. Miestnosť sa využíva aj ako priestor pre zázemie pre väčšie podujatia organizované v hlavnej sále. Celková rozloha miestnosti: 35 m2.

 

Seminárna miestnosť č. 3 (Výstavná) a č.4 (Kurzová)
Nachádzajú sa na druhom, resp. treťom nadzemnom podlaží budovy. Svojou rozlohou (85 m2), kapacitou (50 miest) a svetelnosťou sú vhodné pre rôzne typy podujatí menších podujatí. Výhodou miestností je vstup priamo z ulice (v prípade Seminárnej miestnosti č.3) a pekný výhľad na hlavnú ulicu mesta.

 

Príklad podujatí realizovaných v Seminárnej miestnosti č. 3 & 4 v minulosti:

 • semináre a workshopy
 • výstavné podujatia
 • vzdelávacie kurzy
 • iné

 


Kino Akademik
Nachádza sa na Námestí sv. Trojice s kapacitou 120 miest. Poskytuje stupňovité sedenie a menším pódiom a premietacou plochou pre digitálne projekcie.

Príklad podujatí realizovaných v kine Akademik:

 • uzavreté projekcie
 • vzdelávacie podujatia
 • slávnostné rokovania
 • divadelné vystúpenie bábkových divadiel
 • malé javiskové formy
 • diskusné večery
 • iné

Pre technikov: Plán kina na stiahnutie


 

Klub Rubigall

Nachádza sa v podkroví historického Rubigallovho domu na Námestí sv. Trojice a je súčasťou Mestskej knižnice. Slúži prioritne ako študovňa a priestor pre aktivity knižnice a prezentáciu literatúry, sekundárne je ale využívaný aj na divadelné predstavenia, koncerty, prednášky a iné aktivity naväzujúce na činnosť knižnice. Klub Rubigall vznikol s podporou Fondu na podporu umenia, má variabilné sedenie až do 80 miest a je vybavený základnou audividuálnou technikou (uzvučenie, plátno, projektor).

Pre technikov: Zoznam audiotechniky

 


 

Poznámka:

Cena za nájom je orientačná a obsahuje: prípravu priestoru pred podujatím (upratanie), povinnú prítomnosť zástupcu prenajímateľa počas celej doby nájmu, nájomné, energie, amortizáciu vybavenia a iné prevádzkové náklady spojené s nájmom. Špecifická kalkulácia na každé podujatie bude vypracovaná na základe požiadaviek záujemcu o prenájom.


Podmienky využívanie priestorov

1, Vyplnenie objednávky - vzor objednávky
2, Súhlas s nasledovnými podmienkami (sú súčasťou objednávky a jej doručenie sa považuje za súhlas s nimi):

1) Priestory sú prenajímané na dobu určitú podľa platného Základného cenníka pre záujemcov o priestory Kultúrneho centra, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, ktorý je zverejnený na stránke mesta: www.banskastiavnica.sk.

2) Poplatok je nutné v plnej výške uhradiť pred začatím akcie v Klientskom centre na Radničnom námestí (oproti radnici). Na základe objednávky bude vystavená faktúra, ktorú si nájomca preberie pri platení v Klientskom centre.

3) Prenajímateľ zabezpečí priestory k dispozícii hodinu pred začiatkom nájmu a priestory opustí hodinu po ukončení akcie (podujatia). Nájomca je povinný opustiť prenajaté priestory najneskôr do 1 hodiny po ukončení akcie. V prípade rozsiahlejších príprav priestorov musí objednávateľ náležitosti dohodnúť s prenajímateľom najneskôr týždeň pred začatím nájmu (podujatia).

4) Nájomca vráti prenajímateľovi prenajaté priestory v stave, v akom ich prebral. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené pri užívaní prenajatých priestorov nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k nájomcovi a zabezpečí ich odstránenie na svoje náklady. Vzniknuté škody bezodkladne po ich zistení oznámi prenajímateľovi.

5) V priestoroch Kultúrneho centra je prísne zakázané fajčiť. Na fajčenie je vyhradený priestor pred budovou pri hornom vchode do budovy (z Akademickej ulice), kde je na daný účel k dispozícii popolník. V prípade porušenia zákazu fajčenia nebude nájomcovi zo strany prenajímateľa umožnený ďalší prenájom priestorov.

6) Pre účastníkov a organizátorov podujatia sú k dispozícii sociálne zariadenia na prvom poschodí.

7) Nájomca (organizátor podujatia) zabezpečí, aby sa návštevníci podujatí pohybovali len vo vyhradených priestoroch.

8) Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť užívanie prenajatých nebytových priestorov len na účel, na ktorý mu boli prenajaté.

Kalendár podujatí

júl jún aug

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.