Výlepy

CENNÍK INZERCIE NA PLOCHÁCH VO VLASTNÍCTVE MESTA

Na základe VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2011, čl. 3, bod 3 sa "v záujme vytvárania zdravého životného prostredia a zabezpečenia zdravého spôsobu života obyvateľov mesta a estetického vzhľadu mesta sa na verejných priestranstvách zakazuje:
h) umiestňovať plagáty, oznamy, reklamy, reklamné zariadenia a pútače na iných miestach ako na to určených".

Určenými verejnými plochami na tento účel sú miesta, uvedené v ďalšom texte.

Betónové skruže: zdarma za predpokladu dodržania etického správania (neprelepovanie plagátov akcií, ktoré sa budú konať, nestrhávanie platných plagátov, výlep max. 4 ks plagátov na každú skružu)

Ostatné nižšie uvedené plochy - poplatok:
1,70 € / každý začatý týždeň do A3 (vrátane)
2,30 € / každý začatý týždeň väčší formát ako A3

ZOZNAM VÝLEPOVÝCH PLÔCH
Skruže:
3x sídlisko Drieňová
1x Križovatka
1x Štefultov (pri starej Pošte)

Presklené vitríny:
3x sídlisko Drieňová
2x Križovatka
2x Jergištôlňa
1x pod Kalváriou
1x Štefultov
1x Počúvadlianske Jazero
1x Banky

Autobusové zastávky:

2x pod sídliskom Drieňová (Ul. M. Koledu)
2x pri Úrade soc. vecí a rodiny (Ul. A. T. Sytnianskeho)
2x pod Kalváriou (Lesnícka ul.)
2 x Povrazník (Ul. L. Exnára a Obrancov mieru)
1 x pri Strednej odbornej škole služieb a lesníctva (Kolpašská ul.)
1 x na Hájiku (Mierová ul.)

Zberné miesto:
Mestský úrad – oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, Kammerhofská 1 (Kultúrne centrum), Banská Štiavnica

UPOZORNENIE:

1, Platbu za výlep je potrebné vykonať po fyzickom doručení plagátov a pred jeho realizáciou v hotovosti do pokladne Klientskeho centra, Radničné nám. 3, Banská Štiavnica, alebo bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry. Výlep bude realizovaný po pripísaní peňazí na účet.
2, Výlep sa realizuje do 7 dní od doručenia podkladov v závislosti od vyťaženosti pracovníkov MsÚ a od počasia (v prípade nepriaznivého počasia nie je výlep možný).
3, Cena za výlep sa týka 1 ks plagátu / objednané obdobie. Celková cena sa počíta zo vzorca: Formát plagátu x Počet plagátov x Počet týždňov.
4, Mestský úrad nerealizuje výlep na skuže, tento je možné vykonať samostatne a bezplatne záujemcom o výlep.
5, Mestský úrad môže odmietnuť výlep v prípade, že:
- ide o tlačoviny nabádajúce alebo porušujúce zákony SR,
- kapacita požadovaných výlepných plôch je v danom termíne obsadená,
- z technických dôvodov nie je schopný zabezpečiť výlep,
- konanie podujatia nie je na Mestskom úrade riadne ohlásené, čím si organizátor nespĺňa zákonnú povinnosť (Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach).

Kalendár podujatí

apríl mar máj

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.