Registrácia

1. Trhy organizované oddelením kultúry, športu a mediálnej komunikácie - Štiavnický živý šach ( a Nezabudnutá remeslá.

Registrácia na podujatia pre rok 2020 OTVORENÁ!

O prijatí / neprijatí na trhy Vás budeme informovať e-mailom do 22.6. 2020.

 

Upozornenie: 

Ak máte záujem o účasť na trhoch počas Salamandrových dní, vyplňte oficiálnu prihlášku a doručte ju poštou na Mestký úrad alebo ako scan na e-mailovú adresu:  andrea.benediktyova@banskastiavnica.sk.

 

 Termíny remeselníckych trhov v roku 2020:

 • Štiavnický živý šach: 11.7. 2020, 10.00 - 23.00 hod., príchod do 8:00 hod., možnosť odchodu v čase 18:30 - 19:00 hod.
 • Nezabudnuté remeslá: 1.8. 2020, 10:00 - 19:00, príchod do 8:00 hod., odchod od 18:00 hod.

UPOZORNENIE NA ZMENY V ROKU 2020:

1. Termín doručenia žiadostí do 5.6. 2020

2. Žiadosti v roku 2020 príjímame VÝLUČNE v tlačenej podobe (nie e-mailom). Odporúčame zasielať všetky doklady doporučenou poštou.

3. Žiadosti zaslané v inej, ako tlačenej podobe, doručené po termíne ukončenia registrácie alebo pred začiatkom registrácie (27.1. 2020) nebudú brané do úvahy.

4. Ďalšia komunikácia bude prebiehať e-mailom. Uvedenie e-mailovej adresy do každej žiadosti je preto POVINNÉ a NEVYHNUTNÉ.

2. Registrácia

Stiahnite si formulár žiadosti o povolenia na predaj a pozorne ho vyplňte, vytlačte a podpíšte. Akceptované budú len formuláre, ktoré budú kompletne vyplnené a doručené do 5.6. 2020 (spolu s ďalšími nižšie uvedenými potvrdeniami) na adresu uvednú v záhlaví žiadosti. Žiadosti s poštovou pečiatkou 5.6. 2020 alebo skôr BUDÚ akceptované v rámci procesu administrácie.

 • Formulár registrácie - žiadosť o vydanie predajného miesta

Pri vypĺňaní môžete v položke Iné požiadavky uviesť aj požiadavky na služby, ktoré poskytujeme za úhradu, a to:

 • prenájom stánku od organizátora (10 € / deň)
 • pripojenie k elektrike (5 € / pre svietenie a menší odber remeselníko (230 V), 20 € / občerstvenie a remeselníci - vyšší odber (380 V) 
 • viac o poplatkoch nájdete tu

Stánky a elektrické prípojky sú k dispozícii pre obmedzený počet účastníkov, pričom právo výberu má organizátor podujatia s prihliadnutím na sortiment tovaru, pestrosť predaja a prípadné skúsenosti s predajcom (včasnosť úhrady poplatkov, počet neodôvodnených neúčastí a pod.)

3.Potrebné doklady - podnikateľské subjekty (živnostníci, obchodné spoločnosti)

 • žiadosť o povolenie na predaj, t.j. vyplnený formulár podľa bodu 2
 • kópia oprávnenia na podnikanie (celý výpis nie len časť)
 • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov), že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
 • pri predaji potravín, byliniek a pod. kópiu rozhodnutia orgánu hygieny
 • pri predaji potravín stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (tan, kde to požaduje platná Vyhláška)

Pozn: Podčiarknutý text obsahuje dokumenty na stiahnutie.

4. Potrebné doklady - nepodnikateľské subjekty

 • žiadosť o povolenie na predaj, t.j. vyplnený formulár podľa bodu 2

Podľa predmetu predaja vyplňte vhodný formulár / formuláre:

 

Vo zvláštnych prípadoch, spĺňajúcich nižšie uvedené podmienky aj:

 • ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny doklad, ktorým preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku
 • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov (napr. stanovisko orgánu hygieny).

 Pozn: Podčiarknutý text obsahuje dokumenty na stiahnutie

 

5. Kontrola a zaslanie

Ak ste:

 • Vyplnili  formulár
 • Pripravili všetky dokumenty a tlačivá podľa bodu 3. (podnikatelia), resp. 4. (nepodnikatelia)

môžete považovať svoju žiadosť za kompletnú. Takto pripravené dokumenty a tlačivá zašlite doporučenie poštou na adresu:

Mestský úrad
Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie
Zuzana Patkošová
Radničné nám. 1
969 24 Banská Štiavnica

Na obálku uveďte:
"Žiadosť o predajné miesto"

Dôležité upozornenie:

Za prijatú žiadosť je považovaná tá, ktorá je doručená v tlačenej podobe (nie e-mailovej) a obsahuje všetky povinné prílohy. Žiadosť zaslaná inou formou, prípadne nekompletná žiadosť nebude akceptovaná. Rovnako nebudú akceptované žiadosti doručené, resp. s poštovou pečiatkou, po termíne uzávierky prihlášok na remeselné trhy.

6. Ďalšia komunikácia

Ďalšia komunikácia bude prebiehať takmer výlučne e-mailovou formou. Dbajte preto prosíme na to, aby ste údaje v registračnom formulári vyplnili precízne a presne. Rovnako Vás prosíme o priebežnú kontrolu Vašej e-mailovej schránky, prípadne spamového koša. Berte prosím do úvahy, že výber predajcov prebieha selekciou a nie je možné prijať každého záujemcu o predaj.

 7. Upozornenie

V prípade, že žiadateľ nezašle všetky požadované horeuvedené dokumenty, nebude zaradený do remeselných trhov!

Účastníci remeselných trhov počas podujatí Štiavnický živý šach a Nezabudnuté remeslá majú svojim pôsobením dopĺňať charakter podujatia. Zaslanie žiadosti nie je možné považovať za automatické zaradenie do trhov. Na trhoch budú uprednostnení účastníci s dobovými stánkami a oblečením, vlastnými výrobkami remeselného alebo hand - made charakteru a s predvádzaním remesla. Trhy nie sú vhodné pre predaj spotrebného tovaru, súčasných hračiek, textilu a pod.

V prípade, že sa trhov nezúčastníte napriek platnej prihláške bez objektívneho zdôvodnenia a ospravedlnenia pred podujatím (za ktoré sa nepovažuje účasť na inej akcii), môže dôjsť pri Vašich ďalších prihláškach k uprednostneniu tých predajcov, ktorí sa podujatí v Banskej Štiavnici zúčastňujú, prípadne pri najbližšej účasti na našich podujatiach budeme od Vás žiadať úhradu poplatku za požadované miesto (aj spätne). V prípade, že dodatočná úhrada vyplývajúca zo záväznej prihlášky nebude vykonaná, nebude Vám pridelené predajné miesto.

Kalendár podujatí

január dec feb
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.